Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze algemene leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten welke verleend zijn aan Sportlijf Personal Training gevestigd te Capelle aan den IJssel hierna te noemen opdrachtnemer. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. In deze algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden wordt verstaan:

Opdrachtgever
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Werkzaamheden
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Het voorafgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld op het inschrijfformulier.

1. Persoonlijk
De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij daartoe door Sportlijf Personal Training persoonlijk schriftelijke toestemming is verleend.

2. Aanvang en duur van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat door de opdrachtnemer een nagenoeg volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier retour is ontvangen. Opdrachtgever gaat een samenwerkingsverband aan voor een periode van minimaal zes maanden vanaf de datum van de eerste trainingssessie. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat door de opdrachtnemer een nagenoeg volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier retour is ontvangen of indien na een mondelinge opdracht door Sportlijf Personal Training feitelijke uitvoering wordt gegeven aan de werkzaamheden.

3. Gegevens opdrachtgever
Om een optimale samenwerking met beoogd resultaat mogelijk te maken, is de opdrachtgever gehouden om alle gegevens welke opdrachtnemer nodig acht voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen. De medische historie van opdrachtgever kan onderdeel uitmaken van de benodigde gegevens. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan deze verplichting heeft voldaan. Deze gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt.

4. Honorarium
Het honorarium van opdrachtnemer wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting voorafgaand aan de samenwerkingsverband, of per maand in rekening gebracht. Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en is verschuldigd naar mate werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zijn verstrekt. Bij een minimale reisafstand vanaf 20 kilometer per enkele reis worden er reiskosten á € 0,19 per kilometer in rekening gebracht. De totale reisafstand wordt berekend vanaf het postadres Hoofdweg 10m, 2908 LC te Capelle ad IJssel

5. Betaling
Opdrachtgever ontvangt een factuur welke betrekking heeft op overeengekomen wijze van betalen. Deze factuur dient uiterlijk binnen veertien dagen te zijn betaald door middel van storting op bankrekeningnummer NL59RABO0106.131.106 ten name van Sportlijf Personal Training. Indien opdrachtgever reeds trainingssessies heeft voldaan, echter nog niet heeft opgenomen, komen deze na het verstrijken van de abonnementsperiode te vervallen. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht is er een nader te bepalen korting op een ieder van toepassing. De korting zal slechts worden verleend als elk individu binnen de groep ook feitelijk deelneemt aan de trainingssessie in groepsverband. Voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht is een ieder in dit verband hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag aan opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd met de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitenrechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever. Er kan aanspraak gemaakt worden op incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,-.

6. Uitvoering opdracht
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de trainingen plaats zullen vinden. Opdrachtnemer houdt zo mogelijk rekening met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de wijze waarop de trainingen plaatsvinden. De opdrachtgever maar ook de opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting. De termijn waarop de gewenste uitkomst verkregen wordt is daardoor niet exact vast te stellen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, met kennisgeving aan opdrachtgever, training te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde.

6a. Ter beschikkingstelling
accommodatie Opdrachtnemer stelt de accommodatie ter beschikking aan de opdrachtgever waarin trainingen worden afgenomen. Eventuele lidmaatschapsrechten van de opdrachtgever met betrekking tot de accommodatie waarin de trainingen worden afgenomen, zijn niet van toepassing op het moment dat er trainingen worden afgenomen door de opdrachtgever bij opdrachtnemer.

7. Onderbreking
samenwerkingsverband na medische indicatie Bij ziekte blessure en/of zwangerschap kan in overleg, de samenwerking tijdelijk worden onderbroken door middel van het schorsen van de vervaldatum. Nadat opdrachtgever een schriftelijke doktersverklaring heeft overlegd, wordt deze alsnog in de gelegenheid gesteld om aan het eind van de abonnementsduur trainingssessies te volgen. Deze extra trainingssessies kunnen dan binnen de overeengekomen periode van de abonnementsvorm worden ingehaald.

8. Incidentele afmelding
Met gegronde reden is incidentele afmelding, door opdrachtgever inzake een trainingssessie mogelijk mits dit minimaal 24 uur vóór de aanvang telefonisch wordt meegedeeld. Deze geannuleerde trainingssessie kan opdrachtgever binnen de overeengekomen periode inhalen. Na deze periode komen de trainingssessies te vervallen. Er vindt geen restitutie plaats van het reeds betaalde bedrag.

9. Aansprakelijkheid
Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houden met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzeker, dan wel indien opdrachtnemer geen beroepsaansprakelijkheid heeft gestolen, tot een bedrag waarvoor opdrachtnemer een praktijk als onderhavige zich pleegt te verzekeren. De trainingssessies worden uitgevoerd in verschillende sportaccommodaties. Derhalve is het van belang dat de aanwijzingen van opdrachtnemer goed worden opgevolgd. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

10. Wijzigingen
Sportlijf Personal Training behoudt zich het recht voor om tussentijds de algemene voorwaarden en tarieven van de trainingssessies te wijzigen, echter met dien verstande dat dit plaats vindt na de overeengekomen periode, volgens de eerste overeenkomst.

11. Opzeggingen
De overeenkomst wordt aangegaan en stilzwijgend verlengt met de duur van de gekozen abonnementvorm, tenzij één van de partijen aan de andere partij mededeelt de overeenkomst te willen beëindigen. Opzegging dient aangetekend of via een opzegformulier op locatie aan de wederpartij te worden meegedeeld. De abonnements overeenkomst wordt aangegeaan voor 6 maanden, na de bepaalde periode van 6 maanden zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd met de opzegtermijn van 1 maand.

12. Opschortingsrecht
Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever zijn voldaan.

13. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft. Het staat opdrachtgever vrij om het geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie.

14. Voorwaarden Sportlijf abonnementsvorm
De gekozen trainingen worden op een vast tijdstip gepland in de agenda. Deze zullen wekelijks herhaald worden mits opdrachtgever en/of opdrachtnemer na overleg willen schuiven. Wanneer een training door opdrachtgever geanuleerd wordt kan deze via één van de Sportlijf medewerkers een nieuwe afspraak plannen voor dezelfde week. De week loopt van maandag t/m zaterdag. Wanneer de training niet in dezelfde week wordt gepland zal deze training van die week komen te vervallen. De overeenkomst van het abonnement is 6 maanden, na de bepaalde periode van 6 maanden zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd met de opzegtermijn van 1 maand. Bij blessure/ziekte geldt bovenstaand punt 7. Bij de Duo trainingen en de Small group trainingen heeft elke lid van die groep een eigen abonnement. Wanneer iemand niet tijdens deze duo trainingen of small group trainingen aanwezig kan zijn op het vaste afgesproken moment in de week kan de training die week niet worden ingehaald op een ander moment. De trainingen kunnen wel verplaatst worden als groep/duo naar een ander moment in dezelfde week.